Obuka za učitelje

skola_baner1
Ana Rado centar terapeutske yoge u Beogradu, u saradnji sa velikim Učiteljima Yoge i Ayurvede, ove godine započinje dvogodišnju obuku Terapeutske korektivne yoge. Program obuhvata 600 časova, u trajanju od dve godine, odnosno 300 časova po godini (300+300 časova). Nakon svake godine, studenti polažu ispite iz svih predmeta i stiču zvanje Instruktora terapeutske korektivne joge (prvi nivo), Učitelja Terapeutske korektivne yoge (drugi nivo) te Sertifikate za određeni nivo, kao i mogućnost da se priključe narednom nivou obrazovanja.
Program je urađen u skladu sa međunarodnim standardima Yoga Alliance, European Yoga Federation(EYF) i The International association of Yoga Therapists. Posle završene obuke, uspešnog polaganja ispita i sticanja sertifikata, studenti stiču pravo da postanu članovi pomenutih asocijacija.

NIVOI OBUKE:
1.Prvi nivo obuke omogućava sticanje zvanja Instruktora korektivne terapeutske yoge (Yoga Parichaya) - 150 + 150 časova (300 časova).
2. Drugim nivoom obuke dobija se zvanje Učitelja korektivne terapeutske yoge (Yoga Siromani) - 150+150 časova (300 časova).
Tokom trajanja obuke, studenti stiču znanja o teoriji i praksi Korektivne Terapeutske Yoge, Asana, Meditacije, Pranayame, Ayurvede kao i temeljno upoznavanje sa osnovama anatomije i fiziologije ljudskog tela. Kroz školu joge studenti izgrađuju sposobnost da sami uoče i prepoznaju određena stanja i potreb vežbača, te da im na siguran, delotvoran i pouzdan način prilagode sistem vežbi.
Obuka je prilagođena dugogodišnjim vežbačima i instruktorima Hatha Yoge, a znanje koje se stiče primenljivo je ne samo prilikom korektivno-terapeutskog rada sa drugima već i zarad poboljšanja ličnog psihofizičkog stanja. Otuda se ova obuka preporučuje i onima koji nemaju afiniteta da se profesionalno bave jogom ali ispravno procenjuju da bi im ona omogućila zdravu i funkcionalnu svakodnevnicu tokom života.
Pre samog upisa obuke, u AnaRado centru se proveravaju psihofizičke sposobnosti polaznika, uz kratak razgovor i popunjavanje ankete. Svaki polaznik je u obavezi da pre početka obuke proveri svoje zdravstveno stanje u zvaničnoj medicini (nije neophodan uvid u stanje ali je preporuka da se pregled obavi radi lične sigurnosti studenata).

VREME I MESTO TRAJANJA OBUKE
Svi časovi prakse i teorije Korektivne Terapeutske yoge održavaju se u centru Beograda, u AnaRado studiju joge, Kalenićeva 1. Gostujući predavači u dogovoru sa centrom drže obuku ili u našem ili u svom prostoru, o čemu svi polaznici bivaju pravovremeno obavešteni. Predviđena su dva godišnja termina obuke :
- Intenzivna obuka u trajanju od tri meseca u periodu od 1.juna do 31. jula. Tokom avgusta planira je pauza, a nastava se nastavlje u septembru (časovi više puta sedmično, radnim danima i vikendom)
-Klasična obuka traje od oktobra do maja, sa pauzom tokom januara (časovi su koncipirani vikendima i jednim danom tokom radne sedmice) Časovi se radnim danima održavaju u kasnim popodnevnim i večernjim terminima, dok je vikendima povećan intenzitet (praksa/teorija, predavanje/praktikum) Satnica obuke se dostavlja studentima na dvomesečnom nivou, kako bi mogli da isplaniraju svoje obaveze.
Studentima će tokom obuke biti pružena apsolutna podrška u učenju, literatura kao i tekuće konsultacije na kojima bi mogli da iznesu moguće nedoumice. Svaki student je pre preuzimanja Sertifikata u obavezi da napiše Semininarski rad na temu po svom izboru. Mentorska podrška za pisanje rada, kao i tokom učenja, obezbeđena je od strane tima AnaRado Yoga.
Svaka godina obuke za Terapeutsku jogu iznosi 950 evra (u dinarskoj protivrednosti). Polaznicima je omogućeno da plaćaju na više rata, uz dogovor kako će se to realizovati. Svoje mesto možete rezirvisati u bilo koje vreme nepovratnom uplatom od 150eura (u dinarskoj protivrednosti).

PLAN I PROGRAM OBUKE
Obuka, podeljena u dva stepena, obuhvata sticanje znanja iz Korektivne Terapeutske yoga prakse i teorije. Predmeti koji se predaju i izučavaju tokom ponuđena dva nivoa obuke su:
1.Yoga teorija (yoga istorija, yoga filozofija i yoga psihologija) (prvi nivo)
2.Izučavanje yoga anatomije i fiziologije (funkcionalna anatomija, antropomotorika i biomehanika) (prvi i drugi nivo)
3.Izučavanje čakri, koša, prane, nadija, guna (prvi nivo)
4.Upoznavanje sa značajem pranajame u terapeutskoj yogi (prvi i drugi nivo)
5.Asane, mudre, bande i krije (prvi nivo)
6.Osnovi ajurvede i ajurvedske terapije (prvi nivo)
7. Korišćenje pomoćnih sredstava u terapeutskoj yogi (prvi i drugi nivo)
8.Metodologija izvođenja i podučavanja terapeutske yoge (prvi i drugi nivo)
9.Terapeutske yoga i bolesti (prvi i drugi nivo)
10.Yoga Nidra i druge meditativne tehnike (prvi nivo)

Praksa
1. Klasifikacija asana u terapeutskoj yogi (prvi i drugi nivo)
2. Pravilan redosled asana sa korišćenjem pomoćnih sredstava, sekvenciranje (prvi i drugi nivo)
3. Praksa pranajame u terapeutskoj yogi (prvi i drugi nivo)
4. Praksa mudri, bandi i krija u terapeutskoj yogi (prvi i drugi nivo)
5. Asane terapeutske yoge za određene bolesti sistema (respiratorni sistem, krvni sistem, imuni sistem, endokrini sistem), ( drugi nivo)
6. Asane za korekciju degenerativnih promena kičme (skolioza, kofoza, lordoza, spondiloza) (prvi i drugi nivo)
7. Izrada terapeutske karte (drugi nivo)
8. Praktikum podrazumeva neophodnu praksu koju studenti treba da prođu kroz etape od demonstratora, asistenta do samostalnog vođenja časa u prisustvu svog yoga Učitelja (prvi i drugi nivo)

Terapeutski pristup yoga vežbanju biće baziran na uočavanju veze između asana i njihovog rasporeda, položaja tela i vremenskog ostajanja u određenim pozama sa tretiranjem određenih vrsta bolesti ili tegoba, ili kao prevencija istih kod vežbača. Jogini su odavno shvatili da lek za razne bolesti leži u nama samima i svoje iskustvo su pretočili u prirodnu terapiju koja ima za cilj efikasnije funkcionisanje sistema, sprečavanje i lečenje bolesti.
Karakteristika Terapeutske yoge jeste da se asane izvode uz pomoć pomagala (cigle, kaiševi, bolsteri, stolice, ćebad, jastuci, konopci, daske) kako bi različiti delovi tela bili pozicionirani na tačno određenom mestu, takozvanoj idealnoj tački, i tako dosegli svoj najveći potencijal.

Fokus u vežbanju biće usmeren na tri ključna aspekta:
1) Poravnanje koje telu omogućava da se razvija harmonično na nivou anatomije tako da eliminiše mogućnost povrede ili bolova; kroz kategorizovano vežbanje asana celo telo i um se stavljaju u funkciju vežbanja, vežbac proširuje svesnost do najmanjih delova tela a um dostiže punoću pažnje, budnosti i oštrine.
2) Ispravne sekvence asana kao uslov za postizanje maksimum efekta. Izborom asana u određenom redosledu intenziviraju se mentalni i emocionalni efekti na nivou celog bića.
3) Tajming.Vežbač se upućuje na to da nauči kako da uđe u asanu i koliko vremena treba da ostane u asani.

Terapeutska yoga objedinjuje osam disciplina yoge (po Patanđalijevom učenju), sa posebnim aspektom na asane i njihov značaj.

Tokom prvog dela obuke, posebna pažnja će se obratiti na pravilno držanje tela, korekciju i ispravljanje kičme usled degenerativnih promena (skolioza, kifoza, lordoza, spondiloza.... ) .
Terapeutska yoga poboljšava celokupno zdravlje tela tako da će se tokom drugog dela obuke raditi sekvence koje regulišu nervni sistem, respiratorni sistem, digestivni, urinarni, imuni, reproduktivni, cirkulatorni sistem; krvni pritisak i hormone.
Metodologija i pravilan redosled asana u okviru Terapeutske yoga prakse igra veoma značajnu ulogu u postizanju maksimalne koristi iz sekvenci.
Studenti će naučiti kako treba individualno pristupati svakom polazniku uz izradu lične terapeutske karte za određen vremenski period. Karakteristika Korektivno Terapautske yoge jeste individualan pristup, a lična terapeutska karta se koristi kao sredstvo samo u ovoj vrsti yoge.

MATERIJAL I ISPITI TOKOM OBUKE
Materijal za rad i polaganje ispita obezbeđen je i distribuira se studentima u skladu sa tekućim predavanjima i praksom. Za teoretski deo obuke su obezbeđene skripte, a za praktični deo obuke Korektivne Terapeutske yoge obezbeđeni su Praktikumi (vežbanke). Praktikumi su koncipirani tako da zahtevaju interaktivno učešće studenata tokom demonstriranja asana Korektivne Terapeutske yoge. Samim tim je preporučljivo da studenti ne izostaju sa časova kada se praktično objašnjavaju i vežbaju položaji. Studenti stiču uvide, kada se uz asistenciju Učitelja nameste u terapeutskom položaju, te mogu da osete i nauče da procene ono što će im značiti u praksi, kada jednog dana budu samostalno radili.
Studenti će dobiti spisak dodatne literature koju mogu po svom izboru da izučavaju kako bi produbili znanje tokom i nakon obuke. Mentorski će biti podržani gde mogu da nabave dodatni matrijal i iskustveno šta se od istog preporučuje.

Tokom obuke studenti na kraju svake odslušane tematske jedinice polažu ispit iz predavanih oblasti svakog pojedinčno predmeta. Ukoliko ne pokažu 70% znanja, obaezno je ponovno testiranje. U cenu obuke ulaze dva testiranja dok se svaki sledeći kompezuje određenim iznosom.
Glavni deo ispita sastoji se od samostalnog vođenja časa na kojem studenti treba da pokažu svoje umeće, ne samo u domenu pravilnog izvođenja yoga asana, već i korektnog vođenja časa što podrazumeva jasnoću i preciznost instrukcija, kontakt sa učenicima, sigurnost i samostalnost u objašnjavanju i vođenju polaznika tokom časa...Na kraju obuke studenti predaju Seminarski rad na temu koji odaberu u dogovoru sa svojim mentorom.

Prilikom primanja Sertifikata za određeni nivo, yoga instuktori ili Učitelji svojim potpisom se obavezuju da će se pridržavati kodeksa ponašanja postavljenim od strane AnaRado centra terapeutske yoge, a koji je u skladu sa pravilima ponašanja yoga instruktora i Učitelja terapeutske yoge, onako kako su to regulisale vodeće svetske yoga asocijacije čiji je ona član.

ETIČKA PRAVILA PONAŠANJA

Pravila i kodeksi etičkog i profesinalnog ponašanja u skladu sa standardima koja važe za registrovane yoga instruktore i Učitelje su osnova yoga etike i nisu u suprotnosti sa pravilima i tradicijom drugih škola.
Od budućih instruktora i učitelja terapeutske joge očekuje se da podrže etička pravila AnaRado centra terapeutske joge.

Student je u obavezi da se saglasi sa sledećim :
-Saglasan sam da ću podržati etičke ciljeve formulisane u sistemu pravila AnaRado centra terapeutske joge.
-Da ću svoj posao obavljati profesionalno i savesno.
-Da ću obezbediti, voditi računa o čistoći, sigurnosti i udobnosti prostora namenjenog za vežbanje yoge.
-Da ću prihvatiti i negovati osećaj razumevanja za sve različitosti, kako kada je reč o starosnoj dobi vežbača tako i kada je reč o telesnim ograničenjima, rasi, nacionalnosti, polu, seksualnoj orjentaciji.
-Da ću poštovati integritet i dostojanstvo svojih studenata i izbegavati reči i aktivnosti koje bi mogle da izazovu sumnju u seksualno uznemiravanje.
-Da ću poštovati tradicionalne principe yoge.
-Da ću se pridržavati državnih i nacionalnih pravnih normi koje se tiču podučavanja yoge i yoga delatnosti.
Tim joga učitelja i predavača

yoga-2-home-collage-1

Snežana Radojčić

Dragan-Lončar-1-350x527 (1)

Dragan Lončar

Jadranko Miklec

Jadranko Miklec

Branko Cicic 2

Branko Čičić

Duško-Spasovski

Prof.dr. Duško Spasovski

Nina-Stojadinović-1

Nina Stojadinović